تراکم سنجی استخوان

تراکم سنجی به وسیله تابش دسته های فوتون یا اشعه های ایکس به ستون فقرات و اندازه گیری مقدار انرژی جذب شده صورت می گیرد. استخوان متراکم بیشترین مقدار انرژی را جذب می کند و به صورت آبی تیره دیده می شود، در صورتی که استخوان کم تراکم به صورت زرد رنگ در تصویر دیده می شود .

برای انجام آزمایشات اندازه گیری توده استخوانی به وسیله اسکن استخوان، فرد بیمار باید بر روی یک تخت دراز بکشد. در هنگام اندازه گیری توده استخوانی ستون فقرات، یک بالش چهارگوش زیر ران های بیمار قرار داده می شود ( این کار باعث می شود ستون فقرات در حین اندازه گیری بخش تحتانی آن تا حد ممکن صاف گردد ). در روی جایگاه اندازه گیری یک بازوی کوچک فلزی به بالا و پایین حرکت می کند، اما مانند بعضی از انواع اسکن ها، دستگاهی با تونل وجود ندارد که بیمار به داخل آن حرکت داشته باشد. در اسکن برداری نیازی به لخت شدن بیمار نیست ، اما لباس هایی که دارای اجسام فلزی هستند باید قبل از اسکن درآورده شوند و نهایتاً اینکه ، در این کار هیچ گونه تزریقات یا سایر کارهای ناخوشایند برای بیمار وجود ندارد .

راه دیگر اندازه گیری توده استخوانی به وسیله سونوگرافی می‌باشد که با به کارگیری روشی به نام به (broadband ultrasound attenuation ) BUA این اندازه گیری معمولاً در ناحیه استخوان پاشنه صورت می گیرد و اغلب مستلزم فرو بردن پا در آب می باشد.

در این روش از هیچ گونه اشعه ای استفاده نمی شود. بنابراین کاملاً بی خطر می‌باشد. با این وجود ، این روش به خوبی روش DXA نبوده و اکثر متخصصین بر این باورند که قبل از انجام اقدامات کلینیکی نیاز به آزمایش می باشد.

محدودیتهای اشعه های - ایکس

در بخش رادیولوژی به صورت روزمره ، اشعه های - ایکس برای تشخیص شکستگی های ناشی از پوکی استخوان مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال تشخیص پایین بودن توده استخوانی به وسیله اشعه های ایکس چندان مفید نمی‌باشند ، زیرا که تراکم استخوان ها بر روی اشعه - ایکس بستگی به تعدادی فاکتورهای فنی داشته و نیز بستگی به مقدار واقعی استخوان موجود دارد. تصور می شود تنها زمانی می توان به پایین بودن توده استخوانی به وسیله اشعه - ایکس اطمینان کرد که استخوان ها به نصف تراکم معمولی خود رسیده باشند! بنابراین نازک بودن استخوان ها با تشخیص اشعه - ایکس باید جدی تلقی شوند، اما برعکس ، اغلب پایین بودن توده استخوانی به وسیله اشعه - ایکس تشخیص داده نمی شود .

در حال حاضر از روش اشعه های - ایکس به طور گسترده برای تشخیص شکستگی های ستون فقرات استفاده می شود. این در حالی است که جدیدترین دستگاه های DXA قادر هستند واضح ترین تصاویر ستون فقرات را بگیرند و ممکن است در آینده به جای اشعه های - ایکس برای تشخیص شکستگی‌های ستون فقرات مورد استفاده قرار گیرند. یکی از مهمترین امتیازات روش DXA پایین تر بودن مقدار اشعه به کار گرفته شده در آن نسبت به اشعه های - ایکس معمولی می‌باشد.